Cena Petra Parléře

  • vizualizace3
  • parler-7
  • parler-8
  • vizualizace1
  • vizualizace-4
  • vizualizace2

Rok: 2009
Soutěž: Cena Petra Parléře
Předmět soutěže: Úprava náměstí Velké mostecké stávky v Mostě
Umístění: 2. místo, Cena Hochtief CZ – Prostor pro život

Hodnocení poroty:

Urbanistický koncept prostoru náměstí Velké mostecké stávky řeší citlivě a přiměřeně novou dostavbu (např. ochrana před hlukem od komunikace) a přitom zachovává dostatečně vzájemné odstupy stávajících i navrhovaných budov tak, aby neutrpěla jejich velkorysost a monumentalita. Autoři rovněž naplnili požadavky zadání s důrazem na celkovou revitalizaci parterových úprav okolí veřejné budovy ,,REPRE", které zahrnují vodní, zelené a zpevněné plochy. Architektonická kvalita návrhu je dána také volbou materiálů, v tomto případě dřeva vhodného pro pobyt lidí na schodištích, rampách a dřevěných ,,molech". Adjustace návrhu je rovněž na velmi dobré úrovni. Porota ohodnotila zejména jeho komplexnost a dále citlivý přístup autorů s respektem k hodnotám architektury sedmdesátých let.

Autorská zpráva:

Náměstí Velké mostecké stávky je částí hlavního centra města Mostu, zbudovaného během několika let na zelené louce v blízkosti původního historického města, které se stalo obětí povrchové těžby. Centrum města bylo od počátku pojato převážně jako pěší zóna obkroužená hlavními páteřními komunikacemi mostu. Budovy centra jsou pojaty velkoryse a s rozmachem, šachovnicově zastavějí prostor centra a vymezují hned několik oddělených náměstí. Prostor náměstí v současné době ještě není dostatečně vymezen okolními objekty. Dostavbu území navrhujeme v duchu studie Ing. arch. Karla Chlouby z roku 2004. Souhlasíme s oddělením náměstí od třídy Budovatelů multifunkčními objekty na západní straně náměstí, s průchodem mezi bloky zdůrazňující vstup k domu REPRE a s vytvořením parkovacího domu na severovýchodní straně náměstí. Oproti stávající studii upřednostňujeme hlavní průchozí tah přes náměstí oproti komunikaci u třídy Budovatelů posunutím navrhovaných objektů blíže k třídě Budovatelů a vytvořením živého obchodního parteru domu na straně náměstí. Prostor náměstí organizujeme do základních funkčních prostorů vyplývajících ze stávajícího provozu náměstí: Hlavní komunikační trasy (obchodní pěší zóna) Volný široký shromažďovací prostor (shromáždění, koncerty a představení) Otevřené multifunkční prostory (trhy, slavnosti) Intimní relaxační klidové prostory (mola u vodní plochy, pobytové schodiště) Hlavní komunikační trasa centra vede v současné době ve směru severojižním podél třídy Budovatelů. V řešeném prostoru náměstí chceme tuto komunikaci vést kolem nově navržených budov s živým funkčním parterem s obchodními plochami a restauracemi. Další komunikační trasy vedou po obvodě náměstí kolem stávajícího obchodního domu Prior a budovy magistrátu města Most. Významnou komunikační trasou je i spojnice třídy Budovatelů a vstupu do domu REPRE. Tyto trasy jsou v návrhu olemovány a zvýrazněny zelení a uličními lampami. Mezi prostorem řešeného náměstí a prostorem před budovou magistrátu je výrazný výškový rozdíl, který je v současné době překonáván jednak schodištěm a jednak bezbariérově novou serpentinou rampy. Tato rampa má poněkud nevhodné měřítko neodpovídající velkorysému řešení náměstí. Navrhujeme proto rampu novou podél hlavní komunikační trasy v parteru novostavby na západní straně náměstí a výškový rozdíl navíc využíváme k vytvoření nové relaxační zóny - pobytového schodiště odděleného od komunikační trasy zelení a s výhledem na celý prostor náměstí.

Dopravní řešení vychází ze studie Ing. arch. Karla Chlouby. Prostor náměstí je čistě pěší zónou. Parkování bude umožněno na venkovních parkovacích stáních a parkovištích podél třídy Budovatelů a především v novém parkovacím domě na severovýchodní straně náměstí. Stávající malé parkoviště u vstupu do domu REPRE bude zrušeno. Zásobování nově navržených domů je možné přes parkoviště u třídy Budovatelů. Stávající plochy zeleně na náměstí působí nevzhledně, nepřehledně a neuspořádaně. Plochy s květinami a nízkými keři nevhodně oddělují obchodní prostory v podnoži magistrátu od prostoru náměstí, shluk jehličnanů uprostřed náměstí není vhodnou dominantou pro reprezentativní městský prostor. Nově navrhujeme pás zeleně podél hlavních komunikačních tras. Navržená zeleň ve formě stromořadí a nad podsklepenou částí ve formě vyvýšených zelených pásů s divokými travinami bude zvýrazňovat hlavní pěší trasy a zároveň poskytovat stín a útočiště před povětrností. Zeleň bude i v prostoru stávající vodní plochy, kterou doplňujeme zelenými "ostrovy" s exotickými dřevinami (vhodným je odolný a stále zelený bambus). Kolem vodní plochy navrhujeme pás se stříhaným trávníkem, který jí navrátí její estetickou a relaxační funkci. Zeleň navrhujeme i na střešní terasu nového objektu – jak ve formě vegetační střechy, tak i stromků v květináčích. Její funkce zde bude jednak estetická – oživí pohledy z oken obyvatelům nedalekých panelových domů, a jednak ekologická – zpříjemní mikroklima obyvatelům budovy.

Ústředním materiálem navrhovaných úprav je dřevo. Dřevěné je pobytové schodiště u rampy na západní straně náměstí. Dřevěná jsou mola a posezení prostupující zelení u vodní plochy náměstí. Dřevěná jsou sezení v podobě prostorných levitujících plošin pod korunami stromů i volně v prostoru náměstí. Dřevo se objevuje i na fasádách nově navržených domů. Dřevo se nám jeví jako moderní oživující materiál uprostřed monotónní šedi architektury 70. let. Navrhujeme i nový materiál pro zpevněné plochy náměstí. Zachované stávající kamenné velkoformátové desky chceme znovu využít a zkombinovat s dlažbou z řezaných bílých žulových kostek (formát 10 x 10 cm), které vytvoří v náměstí příjemný detail. Oba materiály se budou střídat v pravidelných pruzích vyzařujících z ústředního objektu náměstí - domu REPRE a jeho vodní plochy. Při návrhu úprav domu REPRE a vodní plochy respektujeme kompoziční čistotu původního návrhu domu. Odstraňujeme dostavbu mola restaurace na vodní ploše a obnovujeme část vodní plochy u hlavního vstupu dodatečně přestavěnou v parkoviště. Považujeme za vhodné doplnit vodu zelení. Uprostřed vodní plochy navrhujeme ostrov s bambusovým hájkem. Stále zelený exotický ostrov oživí odraz vodní hladiny a zlidští pohled na stávající monumentální architekturu.

V přízemí domu REPRE je v současné době provozována restaurace s terasami nad vodní plochou. Tyto terasy působí poněkud stísněně a chladně. Bambusový ostrov zpříjemní výhled na vodní plochu z restaurace. Odstraněný „přílepek“ mola (venkovního posezení na slunci) je možné nahradit minimálním zásahem do hmoty domu – rozšířením terasy restaurace při zachování původní čisté linie zábradlí. Bambusový ostrůvek navrhujeme zejména z estetických důvodů i v zanedbaném prostoru vodní plochy v návaznosti na 2. náměstí. Dále navrhujeme i úpravu zadního vstupu do domu REPRE, nahrazujeme dvě stávající schodiště příliš malého měřítka novým prostornějším schodištěm s rampou. Tento zásah by měl vést k oživení parteru v této části – například pro umístění venkovního sezení stávající restaurace. Půdorysně schodiště kopíruje křivku konzoly sálu nad touto částí. Na křivku schodiště potom navazuje řešení dlažby. Nově navržené budovy navazují hmotově i detailem na velkorysou stávající zástavbu náměstí, přesto se však výrazně odlišují svým kvalitativním materiálovým řešením. Symbolem nové doby a zlidšťujícího přístupu je ústřední materiál - dřevo. Nejvýraznější částí budov je pak jejich přízemí - parter, který má především vtáhnout život do náměstí. Navrhovanými zásahy dotváříme náměstí Velké Mostecké stávky do plnohodnotného městského prostoru, který nabízí obyvatelům motivaci navštívit centrum města, ať už za účelem nákupu, zábavy, potkávání, seznámení nebo pouhé procházky. Naším cílem bylo zdůraznit pozitiva původního návrhu centra města, obnovit přitažlivost původních staveb vhodnou organizací městského prostoru a přiblížit je občanům i návštěvníkům města Mostu.