Nový pavilon ZŠ Řevnice

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/rev#

Projekt nového pavilonu pro základní školu v Řevnicích představuje odpověď na rostoucí potřeby města a školy. Nová budova má sloužit jako nové učební prostory a zlepší zázemí pro výuku. Je navržena s důrazem na propojení s existujícími školními budovami a prostředími. Projekt klade důraz na účelnost, jednoduchost a udržitelnost. Nový pavilon bude také sloužit jako místo setkávání pro školu i veřejnost.

Architektonické řešení projektu zahrnuje umístění nového pavilonu na pozemku stávající školní jídelny. Zachovává zahradní dvůr školy na západě a využívá se zastavěná plocha na východě. Propojení s existující budovou školy je zajištěno vstupní halou, která navazuje na stávající halu. Navrhovaný projekt tak respektuje přirozený prostor a zelené plochy kolem školy.

Důležitým aspektem projektu je také udržitelnost. Nový pavilon je navržen jako energeticky pasivní stavba, která následuje principy udržitelné architektury. Projekt zohledňuje minimalizaci ekonomických nákladů, dopravní polohu školy, zachování zelených ploch a stromů, orientaci budovy k světovým stranám, účelné dispozice, tepelné zónování prostoru, využití suterénních prostorů a volbu materiálů s důrazem na nízkou emisi. Projekt také počítá s využitím budovy pro širší komunitu města a zahrnuje zelenou střechu a úpravy pro vsakování srážkových vod. Konstrukce je navržena z dřevěných masivních panelů.

Provozní řešení projektu zahrnuje novou vstupní halu, která slouží pro komunikaci se všemi prostorami školy. Dopravní řešení klade důraz na pěší a cyklistickou dopravu. Projekt také zahrnuje bezpečné parkování kol a zásobování kuchyně. Dispozice budovy zajišťuje přehlednost, snadnou orientaci a propojení s existujícími prostorami školy.

Celkově projekt nového pavilonu pro základní školu v Řevnicích představuje moderní, udržitelnou a funkční budovu, která odpovídá potřebám školy i komunity.

Ačkoliv jsme soutěž nevyhráli, přinesla nám mnoho cenných zkušeností a poznatků, které nás nepochybně posunou vpřed.