Rozhledna Hýlačka

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 30
 • final-zakres1
 • 04
 • 02
 • 03
 • 30
 • 05
 • 01

Popis projektu

Celkového řešení umístění stavby: Novou rozhlednu umísťujeme 2,5 m od původní polohy na parcelu č. 752, základna má zastavěnou plochu 116,37 m2. Kamenná základna má stejný půdorysný tvar a rozměr jako původní rozhledna. Kolem kamenné základny je středově symetricky uspořádána dřevěná konstrukce se šesti vrcholy. Největší rozpětí vnější konstrukce je 13,580 m. Parter rozhledny je tvořen podstavcem z kamenné dlažby, který je včleněn do svahu třemi stupni, doplňujeme jej odpočinkovou zónou s lavičkami. Vstup ponecháváme ve stejné pozici k silnici jako původní. Přístup k rozhledně řešíme ze stávající silnice, pouze již vyšlapanou pěšinku zpevňujeme kameny.

Komplexní architektonické řešení stavby: Při návrhu rozhledny jsme se inspirovali původním tvarem a půdorysným rozvržením původní rozhledny Hýlačky, kterou chápeme jako velmi významnou součást života místních obyvatel. Nechtěli jsme tvar či obrys pouze zvětšit na požadovanou výšku. Chtěli jsme zachovat původní rozměry rozhledny a úrovně vyhlídkových plošin a přenést tak do nové rozhledny duši původní Hýlačky. Vždyť kdo by si nechtěl říct, že zrovna z tohoto místa, z této výšky jako malý kluk koukal na město Tábor či v těchto prostorách vystavoval svá první umělecká díla?

Vnitřní část konstrukce kopírující původní rozhlednu navrhujeme plně opláštěnou a zachováváme tak ráz Hýlačky jako symbolu husitské hlásky. V místech původních oken na vyhlídce necháváme konstrukci nezakrytou. Nedaleké město Tábor a jeho husitská minulost nás inspirovaly k tvaru vnější konstrukce, která se nad původním tvarem rozevírá ve tvaru kalicha. V nejvyšším bodě je jako perla v úrovni +25,000 m usazena nejvyšší vyhlídková plošina. Plošina je kryta proti povětrnostním podmínkám – je zcela prosklená a zastřešená. Zastřešení tvoří vizuální předěl mezi rozhlednou a částí pro technologie požadovanou investorem.

Přístup na rozhlednu tvoří vnitřní točité schodiště. V prostoru za vstupem, který necháváme otevřený, je možné si koupiti v automatu lístky a projít přes turnikety do prostoru schodiště. Schodištěm, které v přízemí a patře chrání skleněný tubus, lze vystoupat na úroveň původní vyhlídkové plošiny v úrovni +11,000 m. Točité schodiště pokračuje dále. Až na úroveň okapu původní rozhledny je schodiště chráněno proti povětrnostním vlivům zastřešením. Nad tuto úroveň schodiště chrání perforovaný plech, který tak dává pouze náznak původního tvaru stříšky a podtrhuje střet nového a starého. Točité schodiště vybíhá z původního tvaru chráněno již jen perforovaným plechem. Dále točité schodiště pokračuje až na úroveň nejvyšší vyhlídkové plošiny, na úroveň +25,000 m. Tato plošina je plně kryta zasklením.

Galerii umísťujeme do původních prostor kamenné podnože a do prvního patra rozhledny. Galerie bude mít samostatný vstup s možností koupení lístků u obsluhy galerie. V přízemí kamenné podnože je dále umístěna místnost samostatného WC pro zaměstnance. Do druhého patra galerie se vstupuje po obloukových schodech, které tvarem obepínají točité schodiště na rozhlednu. Obě schodiště jsou oddělena prosklenou stěnou, z důvodu oddělení provozů rozhledny a galerie. Galerie v přízemí je prosvětlena pásovými okny pod stropní konstrukcí a v patře malými, nepravidelně rozmístěnými světlíky v střešním plášti dle původního projektu.
Na nejvyšší plošinu vystoupáme vnitřním točitým schodištěm. Do všech stran šestiúhelníku jsou na vyhlídkové plošině umístěny informační tabulky. Nad střechou plošiny pokračuje pylon točitého schodiště jako návětrná plocha pro umístění vysílačů.

Popis navrženého konstrukčního systému stavby: Navržená konstrukce rozhledny je půdorysně řešena jako nepravidelný šestiúhelník. Tento tvar je odvozen od původní rozhledny Hýlačka. Rozhledna je tvořena vnitřní konstrukcí, která kopíruje obrys původní rozhledny – jedná se však o moderní konstrukci ze smrkového lepeného lamelového dřeva. Vnější část konstrukce je tvořena šesti lepenými lamelovými nosníky z modřínového dřeva třídy GL24h o průřezu 400 x 800 mm.

Hlavní nosníky budou rozděleny na dvě části – spodní přímou (spodní část hyperboly se asymptoticky přibližuje k tečně a lze ji poměrně přesně aproximovat úsečkou) a horní prohnutou s proměnným poloměrem. Vnější nosníky jsou kotveny přes roznášecí desku a I700 do základových patek. Nosníky jsou spojeny ocelovými prstenci kruhového průřezu nebo dřevěnými podestami vyhlídek, které plní ztužující funkci a podporují hlavní dřevěný nosník proti vybočení v tlaku. Dále je vnější plášť rozhledny doplněn ztužujícím táhly, která vytvářejí síť nezbytnou pro dostatečnou tuhost rozhledny od zatížení větrem a provozem návštěvníků. Nosnou konstrukci schodiště a vysílací techniky nad úrovní střechy tvoří střední nosný ocelový pylon o průměru 500 mm.

Způsob založení předpokládáme na železobetonovou desku (kamenná podnož) a betonové patky (vnější dřevěná konstrukce). Výška vyhlídkové plošiny je 25 m – stromy v okolí rozhledny mají výšku průměrně do 22 m. Výška stavby včetně návětrné plochy a hromosvodu nepřesahuje 35 m.

Materiálové a barevné řešení: Hlavní nosné prvky navrhujeme z lepeného ohýbaného modřínu – tento materiál je vhodný pro konstrukce namáhané povětrnostními podmínkami. Tyto prvky z exteriéru částečně chráníme oplechováním např. z titanzinku, který dotváří přírodní charakter stavby (časem patinuje). Oplechování kromě funkce ochranné též plní funkci estetickou – podtrhuje organický tvar rozhledny. Podlahy rozhledny (schodiště, vyhlídková plošina) navrhujeme ze sibiřského modřínu. Ostatní dřevěné prvky chráněné před povětrností navrhujeme smrkové.

Materiál podnože je kámen z místních zdrojů. Střešní krytinu navrhujeme z cementovláknitých šablon v přírodních barvách (tmavě hnědá imitující šindel). Subtilní ocelová tyčová táhla nutná pro zajištění stability nejsou z exteriéru pohledově exponovaná. Výplně zábradlí v místě původní úrovně vyhlídkové plošiny navrhujeme z jemné sítě z nerezové oceli, při pohledu z exteriéru rozhledny a v dálkových pohledech vizuálně nerušící. Vrchol střechy původní Hýlačky, v místech, kde se protíná s vnitřním točitým schodištěm, navrhujeme z perforovaného nerezového plechu. Nerezové sítě zábradlí a perforovaný plech střechy symbolizuje drátěnou košili husitů. Horní vyhlídková plošina je zcela prosklena. Zpevněnou plochu pod rozhlednou pojednáváme dlažbou z místního kamene. Na tuto plochu navazuje prostor pro odpočinek po fyzicky náročném výstupu s dřevěnými lavičkami přírodního charakteru.