Rozhledna Kelčský Javorník

Popis projektu

Ideové a koncepční řešení:

Pří návrhu rozhledny jsme se inspirovali přírodou a prohlídkou nádherné lokality v okolí stavby. Geometrie rozhledny vychází z tvaru kmene vzrostlého jehličnatého stromu. Základní myšlenka návrhu je „cesta kmenem stromu“. Do kmene vstupujeme prolukou mezi hlavními svislými prvky. Při pohledu vzhůru se nám otevírá impozantní prostor - vnitřní svět kmene stromu. K cestě vzhůru láká pozvolná rampa vinoucí se ve tvaru šroubovice. Stoupáme, intenzivně vnímáme vnitřní prostor, ale i okolní les, který je tak blízko. Zastavíme se na jednom z odpočívadel, kde jsou pro návštěvníky připraveny naučné tabule. Cesta vzhůru pokračuje, kmen stromu se plynule zužuje, rampa má vyšší sklon a náhle přechází v schodiště. Výstup začíná být poměrně náročný, stoupáme již nad úroveň okolních stromů. Čeká nás poslední část výstupu z plošiny v nejužším místě věže do samotné koruny – v této části se schodiště zúží do tubusu, který nás vyvede na vrchol naší cesty – vyhlídkovou plošinu – korunu stromu, z které se otevírá výhled na všechny strany. Požadovaný organický tvar nás přivedl k myšlence použití ohýbaných dřevěných lepených prvků, které zároveň odkazují na významnou místní tradici nábytku z ohýbaného dřeva.

Funkční řešení :

Rozhlednu umísťujeme na parcelu č. 2129/4, základna má zastavěnou plochu 99,88 m2. Pod rozhlednou navrhujeme minimální zpevněnou plochu doplněnou odpočinkovou zónou s lavičkami. Přístup k rozhledně řešíme ze stávající pěší stezky vedoucí přes vrchol Kelčský Javorník. Přístup na rozhlednu tvoří ve spodní části po vnitřním obvodu točitá rampa, kterou v místě sklonu přesahujícím poměr 1:6 nahrazuje točité schodiště. Rampa i schodiště mají šířku 1,4 m a jsou doplněny odpočívadly (rampa max. délky 9,0 m, schodiště max. 18 stupňů v rameni). Schodiště a rampa jsou uloženy na konzolách, kotvených do hlavních nosných prvků. V horní úrovni na kótě 29,25 m přejde schodiště z obvodu konstrukce do krátkého točitého schodiště umístěného půdorysně na středu věže. Tímto schodištěm návštěvník vystoupá na vyhlídkovou plošinu umožňující 360 ° výhled do okolní krajiny. Díky masivním konstrukčním prvkům vznikají po obvodu plošiny niky hloubky cca 60 cm, návštěvníci se tak na vrcholu rozhledny neruší – jedni mohou nerušeně pozorovat krajinu a druzí kolem nich procházet. Rozhledna je navržena jako vyhlídková věž bez trvalé obsluhy a dalších doplňkových funkcí.

Popis navrženého konstrukčního systému stavby:

Navržená konstrukce rozhledny je půdorysně kruhového tvaru, tvořená jako jednodílný rotační hyperboloid. Při volbě tvaru jsme mimo jiné vycházeli z konstrukční logiky stavby. Věžovité stavby jsou nejvíce namáhány povětrnostními podmínkami – větrem –, tedy horizontálním zatížením. Zatížení provozem – návštěvníky – je již v celkovém zatížení zanedbatelné. Z toho vyplývá i logická volba tvaru věže (osová souměrnost, rotační objekt), která se pozitivně podepisuje na celkových dimenzích hlavních nosných prvků. Obvyklým tvarem věžových objektů je konstrukce rozšiřující se směrem k základně tak, aby v místě největšího ohybového momentu měla stavba největší tuhost vyjádřenou momentem setrvačnosti průřezu stavby. Rozšíření v místě hlavní vyhlídky je navrženo s ohledem na dostatečný prostor pro návštěvníky v exponovaném místě vyhlídky a ozvláštnění stavby jako celku. Hlavním konstrukčním materiálem je dřevo, ať už ve formě lepeného lamelového dřeva či řeziva. Volba vychází z požadavků zadavatele. Dřevo je pro návrh přírodních vyhlídkových staveb mimořádně vhodný konstrukční materiál. Záměrně jsme se snažili vyhnout návrhu rozhledny standardní, v Čechách již mnohokrát opakované, tedy konstrukci dřevěné příhradové. Jako inspirace posloužili stavby rozhleden a vyhlídek z krajin našich jižních sousedů (Německo, Rakousko, Švýcarsko), kde mají s tímto typem staveb bohaté zkušenosti. Hlavní nosníky jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h o průřezu 240 x 600 mm. Tyto hlavní nosníky budou rozděleny na dvě části – spodní přímou (spodní část hyperboly se asymptoticky přibližuje k tečně a lze ji poměrně přesně aproximovat úsečkou) a horní prohnutou s proměnným poloměrem. Nosníky jsou kloubově kotveny k železobetonové základové desce, která zároveň tvoří pevnou plochu pro přístup do rozhledny. Nosníky jsou spojeny ocelovými prstenci kruhového průřezu, které plní ztužující funkci a podporují hlavní dřevěný nosník proti vybočení v tlaku. Dále je plášť rozhledny doplněn ztužujícími táhly, která vytvářejí síť nezbytnou pro dostatečnou tuhost rozhledny od zatížení větrem a provozem návštěvníků. Byl proveden předběžný statický výpočet nosných prvků rozhledny, ze kterého vyplývá proveditelnost navrženého řešení. Způsob založení – předpokládáme na železobetonovou desku. Výška vyhlídkové plošiny je 30,5 m – stromy v okolí rozhledny mají výšku cca do 20 m. Výška stavby včetně hromosvodu nepřesahuje 35 m.

Materiálové a barevné řešení:

Hlavní nosné prvky navrhujeme z lepeného ohýbaného modřínu – tento materiál je vhodný pro konstrukce namáhané povětrnostními podmínkami. Tyto prvky z exteriéru částečně chráníme oplechováním např. z titanzinku, který dotváří přírodní charakter stavby. Oplechování kromě funkce ochranné též plní funkci estetickou – podtrhuje organický tvar rozhledny. Podlahy rozhledny (rampy, schodiště, vyhlídková plošina) navrhujeme ze sibiřského modřínu. Subtilní ocelová tyčová táhla nutná pro zajištění stability nejsou z exteriéru pohledově exponovaná. Výplně zábradlí tvoří jemné sítě z nerezové oceli, při pohledu z exteriéru rozhledny a v dálkových pohledech vizuálně nerušící. Zpevněnou plochu pod rozhlednou pojednáváme dlažbou z místního kamene. Na tuto plochu navazuje prostor pro odpočinek po fyzicky náročném výstupu s dřevěnými lavičkami přírodní charakteru.